RODO


1. Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych


Szanowni Państwo, informujemy, że:


Podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych, czyli Administratorem Państwa
danych osobowych, jest Przedszkole nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2, 83-400 Kościerzyna, numer
telefonu 58 686-29-55


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W przedszkolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Udziela on wszelkich informacji
i wyjaśnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Można się z nim skontaktować za
pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
telefon: 58 680 23 29
e-mail: iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl.
adres: Przedszkole nr 7 w Kościerzynie,
ul. Szkolna 2, 83-400 Kościerzyna, z dopiskiem „IOD”,


CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Celem przetwarzania Państwa danych przez przedszkole jest wypełnienie obowiązków publicznych
nałożonych na nie przepisami prawa.
Jest to przede wszystkim realizacja zadań
 oświatowych,
 dydaktycznych,
 wychowawczych,
 zagwarantowanie dzieciom bezpieczeństwa,
 wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
W ramach wykonywania ustawowych obowiązków, nasze przedszkole przetwarza dane osobowe dzieci, ich
rodziców lub opiekunów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*).
Realizowane przez przedszkole obowiązki są określone w ustawie prawo oświatowe i ustawie o systemie
oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na podstawie tych ustaw.
Przetwarzanie danych osobowych przez przedszkole jest również niezbędne ze względów związanych z
ważnym interesem publicznym (art. 6 ust. 1 lit e oraz 9 ust. 2 lit. g RODO*).
W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów
prawnych jest zgoda. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych jakim jest wizerunek
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).
Przetwarzanie danych może się odbywać na podstawie zawieranych z Państwem umów (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO*).


INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Przedszkole nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW
Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeżeli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia,
bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa - dotyczy to między innymi organów nadzorczych
(Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Kościerzyna), Ministerstwa Edukacji Narodowej, sądów, policji i innych
uprawnionych instytucji.
Przedszkole powierza również dane osobowe określonej grupie podwykonawców na podstawie
podpisanych umów powierzenia danych. Zazwyczaj są to firmy
 informatyczne wspomagające działalność przedszkola od strony technicznej,
 organizujące wyjazdy i wycieczki szkolne dzieci.
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz przedszkola jest Biuro Obsługi Placówek Oświatowych
w Kościerzynie, które wspiera naszą działalność od strony księgowej i prawnej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe przetwarzane przez przedszkole przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów, na jakie zostały zebrane lub do ukończenia pobytu Państwa dziecka w przedszkolu. Termin
ten jest uzależniony od rodzaju dokumentu zawierającego dane osobowe.
Po upłynięciu w/w terminu – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach – dane będą przechowywane przez czas określony w tych przepisach.
Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, będą przetwarzane do chwili
realizacji celu do którego zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody, o ile nie występują prawnie
uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.


INFORMACJA O PRAWACH OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Ma Pani/ Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania nieprawidłowych danych,
 żądania usunięcia danych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
w celu realizacji powyższych praw należy złożyć osobiście pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola.


INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY
Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu cofnięcia zgody należy złożyć pisemne oświadczenie w sekretariacie przedszkola.


INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
I KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
W przypadku, gdy prosimy o wyrażenie zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
Jeżeli podanie danych wynika z przepisów obowiązującego prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie
danych uniemożliwi lub znacznie utrudni zapewnienie Państwa dziecku nauczania i opieki .


INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH
Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych).


2. Polityka prywatności i wykorzystania plików Cookies

 

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie dba o poszanowanie prywatności osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.


Nie zbieramy danych


Strona służy do prezentowania informacji o Przedszkolu nr 7 w Kościerzynie, a także przedstawienia zakresu świadczonych

usług . Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony. Nie zbieramy żadnych informacji statystycznych i nie analizuję ich.


Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)


Serwis nie wykorzystuje plików cookies (niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę użytkownika).


Odnośniki do innych stron


Strona Przedszkola zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.


Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Przedszkola nr 7 w Kościerzynie.


Zmiany


W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Wszystkie sugestie dotyczące tego, co powinno być na stronie, możesz przekazać nam w wiadomości e-mail.


© 2020r. Prawa zastrzeżone posiada Przedszkole Nr 7 w Kościerzynie.