Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 7 w Kościerzynie

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 7 w Kościerzynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych lub są one niepełne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, tłumaczeń migowych ani opisów alternatywnych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak jest zmiany/dostosowania kontrastu wyświetlanej strony oraz wielkości czcionki
 • nie jest możliwe wyłączenie automatycznego przesuwania się obrazów
 • nie jest dostępna nazwa dla niektórych linków do obrazów
 • są błędy w podstawowym języku strony

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo z uwagi na ich charakter - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioleta Nastały.
 • E-mail: nastaly.p7@koscierzyna.gda.pl
 • Telefon: 58 686 29 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 7 w Kościerzynie
 • Adres: ul. Szkolna 2, 83-400 Kościerzyna
 • E-mail: dyrektor.p7@koscierzyna.gda.pl
 • Telefon: 58 686 29 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 7 w Kościerzynie mieści się w dwóch lokalizacjach. Budynek przy ulicy Szkolnej 2 jest dostosowany do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Budynek przy ulicy Wybickiego 10 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Wybickiego 10

Główne wejście do budynku, który jest piętrowy, znajduje się od ul. Szopińskiego. Do wejścia prowadzą schody, a drzwi otwierają się ręcznie.

Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od ulicy Wybickiego – drzwi otwierają się ręcznie. Wejściem tym wchodzi się bezpośrednio na piętro, na którym znajduje się sekretariat. Wewnątrz budynku są schody i nie ma windy.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Na terenie Przedszkola są miejsca parkingowe ogólnodostępne.

W budynku Przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek przy ul. Szkolna 2

Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Szkolnej. Budynek jest parterowy. Drzwi otwierają się ręcznie.

W budynku są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podjazdy ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Na terenie Przedszkola są miejsca parkingowe ogólnodostępne.

W budynku Przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

© 2020r. Prawa zastrzeżone posiada Przedszkole Nr 7 w Kościerzynie.